Yelp

Cách chia động từ yelp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ yelp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: YELP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to yelp yelping yelped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn yelp yelp yelps yelp yelp yelp
Hiện tại tiếp diễn am yelping are yelping is yelping are yelping are yelping are yelping
Quá khứ đơn yelped yelped yelped yelped yelped yelped
Quá khứ tiếp diễn was yelping were yelping was yelping were yelping were yelping were yelping
Hiện tại hoàn thành have yelped have yelped has yelped have yelped have yelped have yelped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been yelping have been yelping has been yelping have been yelping have been yelping have been yelping
Quá khứ hoàn thành had yelped had yelped had yelped had yelped had yelped had yelped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been yelping had been yelping had been yelping had been yelping had been yelping had been yelping
Tương Lai will yelp will yelp will yelp will yelp will yelp will yelp
TL Tiếp Diễn will be yelping will be yelping will be yelping will be yelping will be yelping will be yelping
Tương Lai hoàn thành will have yelped will have yelped will have yelped will have yelped will have yelped will have yelped
TL HT Tiếp Diễn will have been yelping will have been yelping will have been yelping will have been yelping will have been yelping will have been yelping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would yelp would yelp would yelp would yelp would yelp would yelp
Conditional Perfect would have yelped would have yelped would have yelped would have yelped would have yelped would have yelped
Conditional Present Progressive would be yelping would be yelping would be yelping would be yelping would be yelping would be yelping
Conditional Perfect Progressive would have been yelping would have been yelping would have been yelping would have been yelping would have been yelping would have been yelping
Present Subjunctive yelp yelp yelp yelp yelp yelp
Past Subjunctive yelped yelped yelped yelped yelped yelped
Past Perfect Subjunctive had yelped had yelped had yelped had yelped had yelped had yelped
Imperative yelp Let′s yelp yelp

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button