Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Recall

Cách chia động từ recall rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recall ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECALL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recall recalling recalled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recall recall recalls recall recall recall
Hiện tại tiếp diễn am recalling are recalling is recalling are recalling are recalling are recalling
Quá khứ đơn recalled recalled recalled recalled recalled recalled
Quá khứ tiếp diễn was recalling were recalling was recalling were recalling were recalling were recalling
Hiện tại hoàn thành have recalled have recalled has recalled have recalled have recalled have recalled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recalling have been recalling has been recalling have been recalling have been recalling have been recalling
Quá khứ hoàn thành had recalled had recalled had recalled had recalled had recalled had recalled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recalling had been recalling had been recalling had been recalling had been recalling had been recalling
Tương Lai will recall will recall will recall will recall will recall will recall
TL Tiếp Diễn will be recalling will be recalling will be recalling will be recalling will be recalling will be recalling
Tương Lai hoàn thành will have recalled will have recalled will have recalled will have recalled will have recalled will have recalled
TL HT Tiếp Diễn will have been recalling will have been recalling will have been recalling will have been recalling will have been recalling will have been recalling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recall would recall would recall would recall would recall would recall
Conditional Perfect would have recalled would have recalled would have recalled would have recalled would have recalled would have recalled
Conditional Present Progressive would be recalling would be recalling would be recalling would be recalling would be recalling would be recalling
Conditional Perfect Progressive would have been recalling would have been recalling would have been recalling would have been recalling would have been recalling would have been recalling
Present Subjunctive recall recall recall recall recall recall
Past Subjunctive recalled recalled recalled recalled recalled recalled
Past Perfect Subjunctive had recalled had recalled had recalled had recalled had recalled had recalled
Imperative recall Let′s recall recall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button