Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Phone

Cách chia động từ phone rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ phone ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PHONE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to phone phoning phoned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn phone phone phones phone phone phone
Hiện tại tiếp diễn am phoning are phoning is phoning are phoning are phoning are phoning
Quá khứ đơn phoned phoned phoned phoned phoned phoned
Quá khứ tiếp diễn was phoning were phoning was phoning were phoning were phoning were phoning
Hiện tại hoàn thành have phoned have phoned has phoned have phoned have phoned have phoned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been phoning have been phoning has been phoning have been phoning have been phoning have been phoning
Quá khứ hoàn thành had phoned had phoned had phoned had phoned had phoned had phoned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been phoning had been phoning had been phoning had been phoning had been phoning had been phoning
Tương Lai will phone will phone will phone will phone will phone will phone
TL Tiếp Diễn will be phoning will be phoning will be phoning will be phoning will be phoning will be phoning
Tương Lai hoàn thành will have phoned will have phoned will have phoned will have phoned will have phoned will have phoned
TL HT Tiếp Diễn will have been phoning will have been phoning will have been phoning will have been phoning will have been phoning will have been phoning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would phone would phone would phone would phone would phone would phone
Conditional Perfect would have phoned would have phoned would have phoned would have phoned would have phoned would have phoned
Conditional Present Progressive would be phoning would be phoning would be phoning would be phoning would be phoning would be phoning
Conditional Perfect Progressive would have been phoning would have been phoning would have been phoning would have been phoning would have been phoning would have been phoning
Present Subjunctive phone phone phone phone phone phone
Past Subjunctive phoned phoned phoned phoned phoned phoned
Past Perfect Subjunctive had phoned had phoned had phoned had phoned had phoned had phoned
Imperative phone Let′s phone phone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button