Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Recapitulate

Cách chia động từ recapitulate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recapitulate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECAPITULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recapitulate recapitulating recapitulated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recapitulate recapitulate recapitulates recapitulate recapitulate recapitulate
Hiện tại tiếp diễn am recapitulating are recapitulating is recapitulating are recapitulating are recapitulating are recapitulating
Quá khứ đơn recapitulated recapitulated recapitulated recapitulated recapitulated recapitulated
Quá khứ tiếp diễn was recapitulating were recapitulating was recapitulating were recapitulating were recapitulating were recapitulating
Hiện tại hoàn thành have recapitulated have recapitulated has recapitulated have recapitulated have recapitulated have recapitulated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recapitulating have been recapitulating has been recapitulating have been recapitulating have been recapitulating have been recapitulating
Quá khứ hoàn thành had recapitulated had recapitulated had recapitulated had recapitulated had recapitulated had recapitulated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recapitulating had been recapitulating had been recapitulating had been recapitulating had been recapitulating had been recapitulating
Tương Lai will recapitulate will recapitulate will recapitulate will recapitulate will recapitulate will recapitulate
TL Tiếp Diễn will be recapitulating will be recapitulating will be recapitulating will be recapitulating will be recapitulating will be recapitulating
Tương Lai hoàn thành will have recapitulated will have recapitulated will have recapitulated will have recapitulated will have recapitulated will have recapitulated
TL HT Tiếp Diễn will have been recapitulating will have been recapitulating will have been recapitulating will have been recapitulating will have been recapitulating will have been recapitulating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recapitulate would recapitulate would recapitulate would recapitulate would recapitulate would recapitulate
Conditional Perfect would have recapitulated would have recapitulated would have recapitulated would have recapitulated would have recapitulated would have recapitulated
Conditional Present Progressive would be recapitulating would be recapitulating would be recapitulating would be recapitulating would be recapitulating would be recapitulating
Conditional Perfect Progressive would have been recapitulating would have been recapitulating would have been recapitulating would have been recapitulating would have been recapitulating would have been recapitulating
Present Subjunctive recapitulate recapitulate recapitulate recapitulate recapitulate recapitulate
Past Subjunctive recapitulated recapitulated recapitulated recapitulated recapitulated recapitulated
Past Perfect Subjunctive had recapitulated had recapitulated had recapitulated had recapitulated had recapitulated had recapitulated
Imperative recapitulate Let′s recapitulate recapitulate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button