Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Break

Cách chia động từ break rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ break ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BREAK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to break breaking broken
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn break break breaks break break break
Hiện tại tiếp diễn am breaking are breaking is breaking are breaking are breaking are breaking
Quá khứ đơn broke broke broke broke broke broke
Quá khứ tiếp diễn was breaking were breaking was breaking were breaking were breaking were breaking
Hiện tại hoàn thành have broken have broken has broken have broken have broken have broken
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been breaking have been breaking has been breaking have been breaking have been breaking have been breaking
Quá khứ hoàn thành had broken had broken had broken had broken had broken had broken
QK hoàn thành Tiếp diễn had been breaking had been breaking had been breaking had been breaking had been breaking had been breaking
Tương Lai will break will break will break will break will break will break
TL Tiếp Diễn will be breaking will be breaking will be breaking will be breaking will be breaking will be breaking
Tương Lai hoàn thành will have broken will have broken will have broken will have broken will have broken will have broken
TL HT Tiếp Diễn will have been breaking will have been breaking will have been breaking will have been breaking will have been breaking will have been breaking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would break would break would break would break would break would break
Conditional Perfect would have broken would have broken would have broken would have broken would have broken would have broken
Conditional Present Progressive would be breaking would be breaking would be breaking would be breaking would be breaking would be breaking
Conditional Perfect Progressive would have been breaking would have been breaking would have been breaking would have been breaking would have been breaking would have been breaking
Present Subjunctive break break break break break break
Past Subjunctive broke broke broke broke broke broke
Past Perfect Subjunctive had broken had broken had broken had broken had broken had broken
Imperative break Let′s break break

3 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button