Refine

Cách chia động từ refine rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ refine ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REFINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to refine refining refined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn refine refine refines refine refine refine
Hiện tại tiếp diễn am refining are refining is refining are refining are refining are refining
Quá khứ đơn refined refined refined refined refined refined
Quá khứ tiếp diễn was refining were refining was refining were refining were refining were refining
Hiện tại hoàn thành have refined have refined has refined have refined have refined have refined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been refining have been refining has been refining have been refining have been refining have been refining
Quá khứ hoàn thành had refined had refined had refined had refined had refined had refined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been refining had been refining had been refining had been refining had been refining had been refining
Tương Lai will refine will refine will refine will refine will refine will refine
TL Tiếp Diễn will be refining will be refining will be refining will be refining will be refining will be refining
Tương Lai hoàn thành will have refined will have refined will have refined will have refined will have refined will have refined
TL HT Tiếp Diễn will have been refining will have been refining will have been refining will have been refining will have been refining will have been refining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would refine would refine would refine would refine would refine would refine
Conditional Perfect would have refined would have refined would have refined would have refined would have refined would have refined
Conditional Present Progressive would be refining would be refining would be refining would be refining would be refining would be refining
Conditional Perfect Progressive would have been refining would have been refining would have been refining would have been refining would have been refining would have been refining
Present Subjunctive refine refine refine refine refine refine
Past Subjunctive refined refined refined refined refined refined
Past Perfect Subjunctive had refined had refined had refined had refined had refined had refined
Imperative refine Let′s refine refine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button