Refresh

Cách chia động từ refresh rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ refresh ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REFRESH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to refresh refreshing refreshed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn refresh refresh refreshes refresh refresh refresh
Hiện tại tiếp diễn am refreshing are refreshing is refreshing are refreshing are refreshing are refreshing
Quá khứ đơn refreshed refreshed refreshed refreshed refreshed refreshed
Quá khứ tiếp diễn was refreshing were refreshing was refreshing were refreshing were refreshing were refreshing
Hiện tại hoàn thành have refreshed have refreshed has refreshed have refreshed have refreshed have refreshed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been refreshing have been refreshing has been refreshing have been refreshing have been refreshing have been refreshing
Quá khứ hoàn thành had refreshed had refreshed had refreshed had refreshed had refreshed had refreshed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been refreshing had been refreshing had been refreshing had been refreshing had been refreshing had been refreshing
Tương Lai will refresh will refresh will refresh will refresh will refresh will refresh
TL Tiếp Diễn will be refreshing will be refreshing will be refreshing will be refreshing will be refreshing will be refreshing
Tương Lai hoàn thành will have refreshed will have refreshed will have refreshed will have refreshed will have refreshed will have refreshed
TL HT Tiếp Diễn will have been refreshing will have been refreshing will have been refreshing will have been refreshing will have been refreshing will have been refreshing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would refresh would refresh would refresh would refresh would refresh would refresh
Conditional Perfect would have refreshed would have refreshed would have refreshed would have refreshed would have refreshed would have refreshed
Conditional Present Progressive would be refreshing would be refreshing would be refreshing would be refreshing would be refreshing would be refreshing
Conditional Perfect Progressive would have been refreshing would have been refreshing would have been refreshing would have been refreshing would have been refreshing would have been refreshing
Present Subjunctive refresh refresh refresh refresh refresh refresh
Past Subjunctive refreshed refreshed refreshed refreshed refreshed refreshed
Past Perfect Subjunctive had refreshed had refreshed had refreshed had refreshed had refreshed had refreshed
Imperative refresh Let′s refresh refresh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating a rich man.

Back to top button