Regain

Cách chia động từ regain rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ regain ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REGAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to regain regaining regained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn regain regain regains regain regain regain
Hiện tại tiếp diễn am regaining are regaining is regaining are regaining are regaining are regaining
Quá khứ đơn regained regained regained regained regained regained
Quá khứ tiếp diễn was regaining were regaining was regaining were regaining were regaining were regaining
Hiện tại hoàn thành have regained have regained has regained have regained have regained have regained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been regaining have been regaining has been regaining have been regaining have been regaining have been regaining
Quá khứ hoàn thành had regained had regained had regained had regained had regained had regained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been regaining had been regaining had been regaining had been regaining had been regaining had been regaining
Tương Lai will regain will regain will regain will regain will regain will regain
TL Tiếp Diễn will be regaining will be regaining will be regaining will be regaining will be regaining will be regaining
Tương Lai hoàn thành will have regained will have regained will have regained will have regained will have regained will have regained
TL HT Tiếp Diễn will have been regaining will have been regaining will have been regaining will have been regaining will have been regaining will have been regaining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would regain would regain would regain would regain would regain would regain
Conditional Perfect would have regained would have regained would have regained would have regained would have regained would have regained
Conditional Present Progressive would be regaining would be regaining would be regaining would be regaining would be regaining would be regaining
Conditional Perfect Progressive would have been regaining would have been regaining would have been regaining would have been regaining would have been regaining would have been regaining
Present Subjunctive regain regain regain regain regain regain
Past Subjunctive regained regained regained regained regained regained
Past Perfect Subjunctive had regained had regained had regained had regained had regained had regained
Imperative regain Let′s regain regain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/senior-dating-sites-that-are-free/.

Nên đọc
Close
Back to top button