Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Yank

Cách chia động từ yank rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ yank ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: YANK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to yank yanking yanked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn yank yank yanks yank yank yank
Hiện tại tiếp diễn am yanking are yanking is yanking are yanking are yanking are yanking
Quá khứ đơn yanked yanked yanked yanked yanked yanked
Quá khứ tiếp diễn was yanking were yanking was yanking were yanking were yanking were yanking
Hiện tại hoàn thành have yanked have yanked has yanked have yanked have yanked have yanked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been yanking have been yanking has been yanking have been yanking have been yanking have been yanking
Quá khứ hoàn thành had yanked had yanked had yanked had yanked had yanked had yanked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been yanking had been yanking had been yanking had been yanking had been yanking had been yanking
Tương Lai will yank will yank will yank will yank will yank will yank
TL Tiếp Diễn will be yanking will be yanking will be yanking will be yanking will be yanking will be yanking
Tương Lai hoàn thành will have yanked will have yanked will have yanked will have yanked will have yanked will have yanked
TL HT Tiếp Diễn will have been yanking will have been yanking will have been yanking will have been yanking will have been yanking will have been yanking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would yank would yank would yank would yank would yank would yank
Conditional Perfect would have yanked would have yanked would have yanked would have yanked would have yanked would have yanked
Conditional Present Progressive would be yanking would be yanking would be yanking would be yanking would be yanking would be yanking
Conditional Perfect Progressive would have been yanking would have been yanking would have been yanking would have been yanking would have been yanking would have been yanking
Present Subjunctive yank yank yank yank yank yank
Past Subjunctive yanked yanked yanked yanked yanked yanked
Past Perfect Subjunctive had yanked had yanked had yanked had yanked had yanked had yanked
Imperative yank Let′s yank yank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/fast-and-furious-9release-date/.

Nên đọc
Close
Back to top button