Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Register

Cách chia động từ register rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ register ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REGISTER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to register registering registered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn register register registers register register register
Hiện tại tiếp diễn am registering are registering is registering are registering are registering are registering
Quá khứ đơn registered registered registered registered registered registered
Quá khứ tiếp diễn was registering were registering was registering were registering were registering were registering
Hiện tại hoàn thành have registered have registered has registered have registered have registered have registered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been registering have been registering has been registering have been registering have been registering have been registering
Quá khứ hoàn thành had registered had registered had registered had registered had registered had registered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been registering had been registering had been registering had been registering had been registering had been registering
Tương Lai will register will register will register will register will register will register
TL Tiếp Diễn will be registering will be registering will be registering will be registering will be registering will be registering
Tương Lai hoàn thành will have registered will have registered will have registered will have registered will have registered will have registered
TL HT Tiếp Diễn will have been registering will have been registering will have been registering will have been registering will have been registering will have been registering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would register would register would register would register would register would register
Conditional Perfect would have registered would have registered would have registered would have registered would have registered would have registered
Conditional Present Progressive would be registering would be registering would be registering would be registering would be registering would be registering
Conditional Perfect Progressive would have been registering would have been registering would have been registering would have been registering would have been registering would have been registering
Present Subjunctive register register register register register register
Past Subjunctive registered registered registered registered registered registered
Past Perfect Subjunctive had registered had registered had registered had registered had registered had registered
Imperative register Let′s register register

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button