Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reset

Cách chia động từ reset rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reset ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reset resetting reset
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reset reset resets reset reset reset
Hiện tại tiếp diễn am resetting are resetting is resetting are resetting are resetting are resetting
Quá khứ đơn reset reset reset reset reset reset
Quá khứ tiếp diễn was resetting were resetting was resetting were resetting were resetting were resetting
Hiện tại hoàn thành have reset have reset has reset have reset have reset have reset
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been resetting have been resetting has been resetting have been resetting have been resetting have been resetting
Quá khứ hoàn thành had reset had reset had reset had reset had reset had reset
QK hoàn thành Tiếp diễn had been resetting had been resetting had been resetting had been resetting had been resetting had been resetting
Tương Lai will reset will reset will reset will reset will reset will reset
TL Tiếp Diễn will be resetting will be resetting will be resetting will be resetting will be resetting will be resetting
Tương Lai hoàn thành will have reset will have reset will have reset will have reset will have reset will have reset
TL HT Tiếp Diễn will have been resetting will have been resetting will have been resetting will have been resetting will have been resetting will have been resetting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reset would reset would reset would reset would reset would reset
Conditional Perfect would have reset would have reset would have reset would have reset would have reset would have reset
Conditional Present Progressive would be resetting would be resetting would be resetting would be resetting would be resetting would be resetting
Conditional Perfect Progressive would have been resetting would have been resetting would have been resetting would have been resetting would have been resetting would have been resetting
Present Subjunctive reset reset reset reset reset reset
Past Subjunctive reset reset reset reset reset reset
Past Perfect Subjunctive had reset had reset had reset had reset had reset had reset
Imperative reset Let′s reset reset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. speed dating washington dc.

Nên đọc
Close
Back to top button