Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Renounce

Cách chia động từ renounce rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ renounce ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RENOUNCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to renounce renouncing renounced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn renounce renounce renounces renounce renounce renounce
Hiện tại tiếp diễn am renouncing are renouncing is renouncing are renouncing are renouncing are renouncing
Quá khứ đơn renounced renounced renounced renounced renounced renounced
Quá khứ tiếp diễn was renouncing were renouncing was renouncing were renouncing were renouncing were renouncing
Hiện tại hoàn thành have renounced have renounced has renounced have renounced have renounced have renounced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been renouncing have been renouncing has been renouncing have been renouncing have been renouncing have been renouncing
Quá khứ hoàn thành had renounced had renounced had renounced had renounced had renounced had renounced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been renouncing had been renouncing had been renouncing had been renouncing had been renouncing had been renouncing
Tương Lai will renounce will renounce will renounce will renounce will renounce will renounce
TL Tiếp Diễn will be renouncing will be renouncing will be renouncing will be renouncing will be renouncing will be renouncing
Tương Lai hoàn thành will have renounced will have renounced will have renounced will have renounced will have renounced will have renounced
TL HT Tiếp Diễn will have been renouncing will have been renouncing will have been renouncing will have been renouncing will have been renouncing will have been renouncing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would renounce would renounce would renounce would renounce would renounce would renounce
Conditional Perfect would have renounced would have renounced would have renounced would have renounced would have renounced would have renounced
Conditional Present Progressive would be renouncing would be renouncing would be renouncing would be renouncing would be renouncing would be renouncing
Conditional Perfect Progressive would have been renouncing would have been renouncing would have been renouncing would have been renouncing would have been renouncing would have been renouncing
Present Subjunctive renounce renounce renounce renounce renounce renounce
Past Subjunctive renounced renounced renounced renounced renounced renounced
Past Perfect Subjunctive had renounced had renounced had renounced had renounced had renounced had renounced
Imperative renounce Let′s renounce renounce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. thunder bay singles.

Nên đọc
Close
Back to top button