Perceive

Cách chia động từ perceive rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ perceive ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERCEIVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to perceive perceiving perceived
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn perceive perceive perceives perceive perceive perceive
Hiện tại tiếp diễn am perceiving are perceiving is perceiving are perceiving are perceiving are perceiving
Quá khứ đơn perceived perceived perceived perceived perceived perceived
Quá khứ tiếp diễn was perceiving were perceiving was perceiving were perceiving were perceiving were perceiving
Hiện tại hoàn thành have perceived have perceived has perceived have perceived have perceived have perceived
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been perceiving have been perceiving has been perceiving have been perceiving have been perceiving have been perceiving
Quá khứ hoàn thành had perceived had perceived had perceived had perceived had perceived had perceived
QK hoàn thành Tiếp diễn had been perceiving had been perceiving had been perceiving had been perceiving had been perceiving had been perceiving
Tương Lai will perceive will perceive will perceive will perceive will perceive will perceive
TL Tiếp Diễn will be perceiving will be perceiving will be perceiving will be perceiving will be perceiving will be perceiving
Tương Lai hoàn thành will have perceived will have perceived will have perceived will have perceived will have perceived will have perceived
TL HT Tiếp Diễn will have been perceiving will have been perceiving will have been perceiving will have been perceiving will have been perceiving will have been perceiving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would perceive would perceive would perceive would perceive would perceive would perceive
Conditional Perfect would have perceived would have perceived would have perceived would have perceived would have perceived would have perceived
Conditional Present Progressive would be perceiving would be perceiving would be perceiving would be perceiving would be perceiving would be perceiving
Conditional Perfect Progressive would have been perceiving would have been perceiving would have been perceiving would have been perceiving would have been perceiving would have been perceiving
Present Subjunctive perceive perceive perceive perceive perceive perceive
Past Subjunctive perceived perceived perceived perceived perceived perceived
Past Perfect Subjunctive had perceived had perceived had perceived had perceived had perceived had perceived
Imperative perceive Let′s perceive perceive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button