Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Resign

Cách chia động từ resign rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ resign ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESIGN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to resign resigning resigned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn resign resign resigns resign resign resign
Hiện tại tiếp diễn am resigning are resigning is resigning are resigning are resigning are resigning
Quá khứ đơn resigned resigned resigned resigned resigned resigned
Quá khứ tiếp diễn was resigning were resigning was resigning were resigning were resigning were resigning
Hiện tại hoàn thành have resigned have resigned has resigned have resigned have resigned have resigned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been resigning have been resigning has been resigning have been resigning have been resigning have been resigning
Quá khứ hoàn thành had resigned had resigned had resigned had resigned had resigned had resigned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been resigning had been resigning had been resigning had been resigning had been resigning had been resigning
Tương Lai will resign will resign will resign will resign will resign will resign
TL Tiếp Diễn will be resigning will be resigning will be resigning will be resigning will be resigning will be resigning
Tương Lai hoàn thành will have resigned will have resigned will have resigned will have resigned will have resigned will have resigned
TL HT Tiếp Diễn will have been resigning will have been resigning will have been resigning will have been resigning will have been resigning will have been resigning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would resign would resign would resign would resign would resign would resign
Conditional Perfect would have resigned would have resigned would have resigned would have resigned would have resigned would have resigned
Conditional Present Progressive would be resigning would be resigning would be resigning would be resigning would be resigning would be resigning
Conditional Perfect Progressive would have been resigning would have been resigning would have been resigning would have been resigning would have been resigning would have been resigning
Present Subjunctive resign resign resign resign resign resign
Past Subjunctive resigned resigned resigned resigned resigned resigned
Past Perfect Subjunctive had resigned had resigned had resigned had resigned had resigned had resigned
Imperative resign Let′s resign resign

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. tasmanian dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button