Restructure

Cách chia động từ restructure rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ restructure ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESTRUCTURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to restructure restructuring restructured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn restructure restructure restructures restructure restructure restructure
Hiện tại tiếp diễn am restructuring are restructuring is restructuring are restructuring are restructuring are restructuring
Quá khứ đơn restructured restructured restructured restructured restructured restructured
Quá khứ tiếp diễn was restructuring were restructuring was restructuring were restructuring were restructuring were restructuring
Hiện tại hoàn thành have restructured have restructured has restructured have restructured have restructured have restructured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been restructuring have been restructuring has been restructuring have been restructuring have been restructuring have been restructuring
Quá khứ hoàn thành had restructured had restructured had restructured had restructured had restructured had restructured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been restructuring had been restructuring had been restructuring had been restructuring had been restructuring had been restructuring
Tương Lai will restructure will restructure will restructure will restructure will restructure will restructure
TL Tiếp Diễn will be restructuring will be restructuring will be restructuring will be restructuring will be restructuring will be restructuring
Tương Lai hoàn thành will have restructured will have restructured will have restructured will have restructured will have restructured will have restructured
TL HT Tiếp Diễn will have been restructuring will have been restructuring will have been restructuring will have been restructuring will have been restructuring will have been restructuring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would restructure would restructure would restructure would restructure would restructure would restructure
Conditional Perfect would have restructured would have restructured would have restructured would have restructured would have restructured would have restructured
Conditional Present Progressive would be restructuring would be restructuring would be restructuring would be restructuring would be restructuring would be restructuring
Conditional Perfect Progressive would have been restructuring would have been restructuring would have been restructuring would have been restructuring would have been restructuring would have been restructuring
Present Subjunctive restructure restructure restructure restructure restructure restructure
Past Subjunctive restructured restructured restructured restructured restructured restructured
Past Perfect Subjunctive had restructured had restructured had restructured had restructured had restructured had restructured
Imperative restructure Let′s restructure restructure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button