Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reveal

Cách chia động từ reveal rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reveal ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REVEAL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reveal revealing revealed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reveal reveal reveals reveal reveal reveal
Hiện tại tiếp diễn am revealing are revealing is revealing are revealing are revealing are revealing
Quá khứ đơn revealed revealed revealed revealed revealed revealed
Quá khứ tiếp diễn was revealing were revealing was revealing were revealing were revealing were revealing
Hiện tại hoàn thành have revealed have revealed has revealed have revealed have revealed have revealed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been revealing have been revealing has been revealing have been revealing have been revealing have been revealing
Quá khứ hoàn thành had revealed had revealed had revealed had revealed had revealed had revealed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been revealing had been revealing had been revealing had been revealing had been revealing had been revealing
Tương Lai will reveal will reveal will reveal will reveal will reveal will reveal
TL Tiếp Diễn will be revealing will be revealing will be revealing will be revealing will be revealing will be revealing
Tương Lai hoàn thành will have revealed will have revealed will have revealed will have revealed will have revealed will have revealed
TL HT Tiếp Diễn will have been revealing will have been revealing will have been revealing will have been revealing will have been revealing will have been revealing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reveal would reveal would reveal would reveal would reveal would reveal
Conditional Perfect would have revealed would have revealed would have revealed would have revealed would have revealed would have revealed
Conditional Present Progressive would be revealing would be revealing would be revealing would be revealing would be revealing would be revealing
Conditional Perfect Progressive would have been revealing would have been revealing would have been revealing would have been revealing would have been revealing would have been revealing
Present Subjunctive reveal reveal reveal reveal reveal reveal
Past Subjunctive revealed revealed revealed revealed revealed revealed
Past Perfect Subjunctive had revealed had revealed had revealed had revealed had revealed had revealed
Imperative reveal Let′s reveal reveal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/meet-women/.

Nên đọc
Close
Back to top button