Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Intermingle

Cách chia động từ intermingle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ intermingle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INTERMINGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to intermingle intermingling intermingled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn intermingle intermingle intermingles intermingle intermingle intermingle
Hiện tại tiếp diễn am intermingling are intermingling is intermingling are intermingling are intermingling are intermingling
Quá khứ đơn intermingled intermingled intermingled intermingled intermingled intermingled
Quá khứ tiếp diễn was intermingling were intermingling was intermingling were intermingling were intermingling were intermingling
Hiện tại hoàn thành have intermingled have intermingled has intermingled have intermingled have intermingled have intermingled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been intermingling have been intermingling has been intermingling have been intermingling have been intermingling have been intermingling
Quá khứ hoàn thành had intermingled had intermingled had intermingled had intermingled had intermingled had intermingled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been intermingling had been intermingling had been intermingling had been intermingling had been intermingling had been intermingling
Tương Lai will intermingle will intermingle will intermingle will intermingle will intermingle will intermingle
TL Tiếp Diễn will be intermingling will be intermingling will be intermingling will be intermingling will be intermingling will be intermingling
Tương Lai hoàn thành will have intermingled will have intermingled will have intermingled will have intermingled will have intermingled will have intermingled
TL HT Tiếp Diễn will have been intermingling will have been intermingling will have been intermingling will have been intermingling will have been intermingling will have been intermingling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would intermingle would intermingle would intermingle would intermingle would intermingle would intermingle
Conditional Perfect would have intermingled would have intermingled would have intermingled would have intermingled would have intermingled would have intermingled
Conditional Present Progressive would be intermingling would be intermingling would be intermingling would be intermingling would be intermingling would be intermingling
Conditional Perfect Progressive would have been intermingling would have been intermingling would have been intermingling would have been intermingling would have been intermingling would have been intermingling
Present Subjunctive intermingle intermingle intermingle intermingle intermingle intermingle
Past Subjunctive intermingled intermingled intermingled intermingled intermingled intermingled
Past Perfect Subjunctive had intermingled had intermingled had intermingled had intermingled had intermingled had intermingled
Imperative intermingle Let′s intermingle intermingle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button