Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Review

Cách chia động từ review rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ review ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REVIEW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to review reviewing reviewed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn review review reviews review review review
Hiện tại tiếp diễn am reviewing are reviewing is reviewing are reviewing are reviewing are reviewing
Quá khứ đơn reviewed reviewed reviewed reviewed reviewed reviewed
Quá khứ tiếp diễn was reviewing were reviewing was reviewing were reviewing were reviewing were reviewing
Hiện tại hoàn thành have reviewed have reviewed has reviewed have reviewed have reviewed have reviewed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reviewing have been reviewing has been reviewing have been reviewing have been reviewing have been reviewing
Quá khứ hoàn thành had reviewed had reviewed had reviewed had reviewed had reviewed had reviewed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reviewing had been reviewing had been reviewing had been reviewing had been reviewing had been reviewing
Tương Lai will review will review will review will review will review will review
TL Tiếp Diễn will be reviewing will be reviewing will be reviewing will be reviewing will be reviewing will be reviewing
Tương Lai hoàn thành will have reviewed will have reviewed will have reviewed will have reviewed will have reviewed will have reviewed
TL HT Tiếp Diễn will have been reviewing will have been reviewing will have been reviewing will have been reviewing will have been reviewing will have been reviewing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would review would review would review would review would review would review
Conditional Perfect would have reviewed would have reviewed would have reviewed would have reviewed would have reviewed would have reviewed
Conditional Present Progressive would be reviewing would be reviewing would be reviewing would be reviewing would be reviewing would be reviewing
Conditional Perfect Progressive would have been reviewing would have been reviewing would have been reviewing would have been reviewing would have been reviewing would have been reviewing
Present Subjunctive review review review review review review
Past Subjunctive reviewed reviewed reviewed reviewed reviewed reviewed
Past Perfect Subjunctive had reviewed had reviewed had reviewed had reviewed had reviewed had reviewed
Imperative review Let′s review review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. toronto dating website.

Nên đọc
Close
Back to top button