Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Drill

Cách chia động từ drill rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ drill ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DRILL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to drill drilling drilled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drill drill drills drill drill drill
Hiện tại tiếp diễn am drilling are drilling is drilling are drilling are drilling are drilling
Quá khứ đơn drilled drilled drilled drilled drilled drilled
Quá khứ tiếp diễn was drilling were drilling was drilling were drilling were drilling were drilling
Hiện tại hoàn thành have drilled have drilled has drilled have drilled have drilled have drilled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been drilling have been drilling has been drilling have been drilling have been drilling have been drilling
Quá khứ hoàn thành had drilled had drilled had drilled had drilled had drilled had drilled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been drilling had been drilling had been drilling had been drilling had been drilling had been drilling
Tương Lai will drill will drill will drill will drill will drill will drill
TL Tiếp Diễn will be drilling will be drilling will be drilling will be drilling will be drilling will be drilling
Tương Lai hoàn thành will have drilled will have drilled will have drilled will have drilled will have drilled will have drilled
TL HT Tiếp Diễn will have been drilling will have been drilling will have been drilling will have been drilling will have been drilling will have been drilling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drill would drill would drill would drill would drill would drill
Conditional Perfect would have drilled would have drilled would have drilled would have drilled would have drilled would have drilled
Conditional Present Progressive would be drilling would be drilling would be drilling would be drilling would be drilling would be drilling
Conditional Perfect Progressive would have been drilling would have been drilling would have been drilling would have been drilling would have been drilling would have been drilling
Present Subjunctive drill drill drill drill drill drill
Past Subjunctive drilled drilled drilled drilled drilled drilled
Past Perfect Subjunctive had drilled had drilled had drilled had drilled had drilled had drilled
Imperative drill Let′s drill drill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/hot-gay-men-cumming/.

Nên đọc
Close
Back to top button