Rinse

Cách chia động từ rinse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rinse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RINSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rinse rinsing rinsed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rinse rinse rinses rinse rinse rinse
Hiện tại tiếp diễn am rinsing are rinsing is rinsing are rinsing are rinsing are rinsing
Quá khứ đơn rinsed rinsed rinsed rinsed rinsed rinsed
Quá khứ tiếp diễn was rinsing were rinsing was rinsing were rinsing were rinsing were rinsing
Hiện tại hoàn thành have rinsed have rinsed has rinsed have rinsed have rinsed have rinsed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rinsing have been rinsing has been rinsing have been rinsing have been rinsing have been rinsing
Quá khứ hoàn thành had rinsed had rinsed had rinsed had rinsed had rinsed had rinsed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rinsing had been rinsing had been rinsing had been rinsing had been rinsing had been rinsing
Tương Lai will rinse will rinse will rinse will rinse will rinse will rinse
TL Tiếp Diễn will be rinsing will be rinsing will be rinsing will be rinsing will be rinsing will be rinsing
Tương Lai hoàn thành will have rinsed will have rinsed will have rinsed will have rinsed will have rinsed will have rinsed
TL HT Tiếp Diễn will have been rinsing will have been rinsing will have been rinsing will have been rinsing will have been rinsing will have been rinsing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rinse would rinse would rinse would rinse would rinse would rinse
Conditional Perfect would have rinsed would have rinsed would have rinsed would have rinsed would have rinsed would have rinsed
Conditional Present Progressive would be rinsing would be rinsing would be rinsing would be rinsing would be rinsing would be rinsing
Conditional Perfect Progressive would have been rinsing would have been rinsing would have been rinsing would have been rinsing would have been rinsing would have been rinsing
Present Subjunctive rinse rinse rinse rinse rinse rinse
Past Subjunctive rinsed rinsed rinsed rinsed rinsed rinsed
Past Perfect Subjunctive had rinsed had rinsed had rinsed had rinsed had rinsed had rinsed
Imperative rinse Let′s rinse rinse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dream singles search.

Nên đọc
Close
Back to top button