Roll

Cách chia động từ roll rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ roll ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROLL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to roll rolling rolled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn roll roll rolls roll roll roll
Hiện tại tiếp diễn am rolling are rolling is rolling are rolling are rolling are rolling
Quá khứ đơn rolled rolled rolled rolled rolled rolled
Quá khứ tiếp diễn was rolling were rolling was rolling were rolling were rolling were rolling
Hiện tại hoàn thành have rolled have rolled has rolled have rolled have rolled have rolled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rolling have been rolling has been rolling have been rolling have been rolling have been rolling
Quá khứ hoàn thành had rolled had rolled had rolled had rolled had rolled had rolled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rolling had been rolling had been rolling had been rolling had been rolling had been rolling
Tương Lai will roll will roll will roll will roll will roll will roll
TL Tiếp Diễn will be rolling will be rolling will be rolling will be rolling will be rolling will be rolling
Tương Lai hoàn thành will have rolled will have rolled will have rolled will have rolled will have rolled will have rolled
TL HT Tiếp Diễn will have been rolling will have been rolling will have been rolling will have been rolling will have been rolling will have been rolling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would roll would roll would roll would roll would roll would roll
Conditional Perfect would have rolled would have rolled would have rolled would have rolled would have rolled would have rolled
Conditional Present Progressive would be rolling would be rolling would be rolling would be rolling would be rolling would be rolling
Conditional Perfect Progressive would have been rolling would have been rolling would have been rolling would have been rolling would have been rolling would have been rolling
Present Subjunctive roll roll roll roll roll roll
Past Subjunctive rolled rolled rolled rolled rolled rolled
Past Perfect Subjunctive had rolled had rolled had rolled had rolled had rolled had rolled
Imperative roll Let′s roll roll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best plus size dating apps.

Nên đọc
Close
Back to top button