Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rot

Cách chia động từ rot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rot rotting rotted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rot rot rots rot rot rot
Hiện tại tiếp diễn am rotting are rotting is rotting are rotting are rotting are rotting
Quá khứ đơn rotted rotted rotted rotted rotted rotted
Quá khứ tiếp diễn was rotting were rotting was rotting were rotting were rotting were rotting
Hiện tại hoàn thành have rotted have rotted has rotted have rotted have rotted have rotted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rotting have been rotting has been rotting have been rotting have been rotting have been rotting
Quá khứ hoàn thành had rotted had rotted had rotted had rotted had rotted had rotted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rotting had been rotting had been rotting had been rotting had been rotting had been rotting
Tương Lai will rot will rot will rot will rot will rot will rot
TL Tiếp Diễn will be rotting will be rotting will be rotting will be rotting will be rotting will be rotting
Tương Lai hoàn thành will have rotted will have rotted will have rotted will have rotted will have rotted will have rotted
TL HT Tiếp Diễn will have been rotting will have been rotting will have been rotting will have been rotting will have been rotting will have been rotting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rot would rot would rot would rot would rot would rot
Conditional Perfect would have rotted would have rotted would have rotted would have rotted would have rotted would have rotted
Conditional Present Progressive would be rotting would be rotting would be rotting would be rotting would be rotting would be rotting
Conditional Perfect Progressive would have been rotting would have been rotting would have been rotting would have been rotting would have been rotting would have been rotting
Present Subjunctive rot rot rot rot rot rot
Past Subjunctive rotted rotted rotted rotted rotted rotted
Past Perfect Subjunctive had rotted had rotted had rotted had rotted had rotted had rotted
Imperative rot Let′s rot rot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button