Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Look

Cách chia động từ look rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ look ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOOK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to look looking looked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn look look looks look look look
Hiện tại tiếp diễn am looking are looking is looking are looking are looking are looking
Quá khứ đơn looked looked looked looked looked looked
Quá khứ tiếp diễn was looking were looking was looking were looking were looking were looking
Hiện tại hoàn thành have looked have looked has looked have looked have looked have looked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been looking have been looking has been looking have been looking have been looking have been looking
Quá khứ hoàn thành had looked had looked had looked had looked had looked had looked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been looking had been looking had been looking had been looking had been looking had been looking
Tương Lai will look will look will look will look will look will look
TL Tiếp Diễn will be looking will be looking will be looking will be looking will be looking will be looking
Tương Lai hoàn thành will have looked will have looked will have looked will have looked will have looked will have looked
TL HT Tiếp Diễn will have been looking will have been looking will have been looking will have been looking will have been looking will have been looking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would look would look would look would look would look would look
Conditional Perfect would have looked would have looked would have looked would have looked would have looked would have looked
Conditional Present Progressive would be looking would be looking would be looking would be looking would be looking would be looking
Conditional Perfect Progressive would have been looking would have been looking would have been looking would have been looking would have been looking would have been looking
Present Subjunctive look look look look look look
Past Subjunctive looked looked looked looked looked looked
Past Perfect Subjunctive had looked had looked had looked had looked had looked had looked
Imperative look Let′s look look

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button