Salute

Cách chia động từ salute rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ salute ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SALUTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to salute saluting saluted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn salute salute salutes salute salute salute
Hiện tại tiếp diễn am saluting are saluting is saluting are saluting are saluting are saluting
Quá khứ đơn saluted saluted saluted saluted saluted saluted
Quá khứ tiếp diễn was saluting were saluting was saluting were saluting were saluting were saluting
Hiện tại hoàn thành have saluted have saluted has saluted have saluted have saluted have saluted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been saluting have been saluting has been saluting have been saluting have been saluting have been saluting
Quá khứ hoàn thành had saluted had saluted had saluted had saluted had saluted had saluted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been saluting had been saluting had been saluting had been saluting had been saluting had been saluting
Tương Lai will salute will salute will salute will salute will salute will salute
TL Tiếp Diễn will be saluting will be saluting will be saluting will be saluting will be saluting will be saluting
Tương Lai hoàn thành will have saluted will have saluted will have saluted will have saluted will have saluted will have saluted
TL HT Tiếp Diễn will have been saluting will have been saluting will have been saluting will have been saluting will have been saluting will have been saluting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would salute would salute would salute would salute would salute would salute
Conditional Perfect would have saluted would have saluted would have saluted would have saluted would have saluted would have saluted
Conditional Present Progressive would be saluting would be saluting would be saluting would be saluting would be saluting would be saluting
Conditional Perfect Progressive would have been saluting would have been saluting would have been saluting would have been saluting would have been saluting would have been saluting
Present Subjunctive salute salute salute salute salute salute
Past Subjunctive saluted saluted saluted saluted saluted saluted
Past Perfect Subjunctive had saluted had saluted had saluted had saluted had saluted had saluted
Imperative salute Let′s salute salute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. drag race down under start date.

Back to top button