Sound

Cách chia động từ sound rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sound ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SOUND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sound sounding sounded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sound sound sounds sound sound sound
Hiện tại tiếp diễn am sounding are sounding is sounding are sounding are sounding are sounding
Quá khứ đơn sounded sounded sounded sounded sounded sounded
Quá khứ tiếp diễn was sounding were sounding was sounding were sounding were sounding were sounding
Hiện tại hoàn thành have sounded have sounded has sounded have sounded have sounded have sounded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sounding have been sounding has been sounding have been sounding have been sounding have been sounding
Quá khứ hoàn thành had sounded had sounded had sounded had sounded had sounded had sounded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sounding had been sounding had been sounding had been sounding had been sounding had been sounding
Tương Lai will sound will sound will sound will sound will sound will sound
TL Tiếp Diễn will be sounding will be sounding will be sounding will be sounding will be sounding will be sounding
Tương Lai hoàn thành will have sounded will have sounded will have sounded will have sounded will have sounded will have sounded
TL HT Tiếp Diễn will have been sounding will have been sounding will have been sounding will have been sounding will have been sounding will have been sounding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sound would sound would sound would sound would sound would sound
Conditional Perfect would have sounded would have sounded would have sounded would have sounded would have sounded would have sounded
Conditional Present Progressive would be sounding would be sounding would be sounding would be sounding would be sounding would be sounding
Conditional Perfect Progressive would have been sounding would have been sounding would have been sounding would have been sounding would have been sounding would have been sounding
Present Subjunctive sound sound sound sound sound sound
Past Subjunctive sounded sounded sounded sounded sounded sounded
Past Perfect Subjunctive had sounded had sounded had sounded had sounded had sounded had sounded
Imperative sound Let′s sound sound

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button