Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Scrap

Cách chia động từ scrap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scrap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCRAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scrap scraping scrapped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scrap scrap scraps scrap scrap scrap
Hiện tại tiếp diễn am scraping are scraping is scraping are scraping are scraping are scraping
Quá khứ đơn scrapped scrapped scrapped scrapped scrapped scrapped
Quá khứ tiếp diễn was scraping were scraping was scraping were scraping were scraping were scraping
Hiện tại hoàn thành have scrapped have scrapped has scrapped have scrapped have scrapped have scrapped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scraping have been scraping has been scraping have been scraping have been scraping have been scraping
Quá khứ hoàn thành had scrapped had scrapped had scrapped had scrapped had scrapped had scrapped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scraping had been scraping had been scraping had been scraping had been scraping had been scraping
Tương Lai will scrap will scrap will scrap will scrap will scrap will scrap
TL Tiếp Diễn will be scraping will be scraping will be scraping will be scraping will be scraping will be scraping
Tương Lai hoàn thành will have scrapped will have scrapped will have scrapped will have scrapped will have scrapped will have scrapped
TL HT Tiếp Diễn will have been scraping will have been scraping will have been scraping will have been scraping will have been scraping will have been scraping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scrap would scrap would scrap would scrap would scrap would scrap
Conditional Perfect would have scrapped would have scrapped would have scrapped would have scrapped would have scrapped would have scrapped
Conditional Present Progressive would be scraping would be scraping would be scraping would be scraping would be scraping would be scraping
Conditional Perfect Progressive would have been scraping would have been scraping would have been scraping would have been scraping would have been scraping would have been scraping
Present Subjunctive scrap scrap scrap scrap scrap scrap
Past Subjunctive scrapped scrapped scrapped scrapped scrapped scrapped
Past Perfect Subjunctive had scrapped had scrapped had scrapped had scrapped had scrapped had scrapped
Imperative scrap Let′s scrap scrap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/wonder-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button