Scream

Cách chia động từ scream rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scream ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCREAM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scream screaming screamed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scream scream screams scream scream scream
Hiện tại tiếp diễn am screaming are screaming is screaming are screaming are screaming are screaming
Quá khứ đơn screamed screamed screamed screamed screamed screamed
Quá khứ tiếp diễn was screaming were screaming was screaming were screaming were screaming were screaming
Hiện tại hoàn thành have screamed have screamed has screamed have screamed have screamed have screamed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been screaming have been screaming has been screaming have been screaming have been screaming have been screaming
Quá khứ hoàn thành had screamed had screamed had screamed had screamed had screamed had screamed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been screaming had been screaming had been screaming had been screaming had been screaming had been screaming
Tương Lai will scream will scream will scream will scream will scream will scream
TL Tiếp Diễn will be screaming will be screaming will be screaming will be screaming will be screaming will be screaming
Tương Lai hoàn thành will have screamed will have screamed will have screamed will have screamed will have screamed will have screamed
TL HT Tiếp Diễn will have been screaming will have been screaming will have been screaming will have been screaming will have been screaming will have been screaming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scream would scream would scream would scream would scream would scream
Conditional Perfect would have screamed would have screamed would have screamed would have screamed would have screamed would have screamed
Conditional Present Progressive would be screaming would be screaming would be screaming would be screaming would be screaming would be screaming
Conditional Perfect Progressive would have been screaming would have been screaming would have been screaming would have been screaming would have been screaming would have been screaming
Present Subjunctive scream scream scream scream scream scream
Past Subjunctive screamed screamed screamed screamed screamed screamed
Past Perfect Subjunctive had screamed had screamed had screamed had screamed had screamed had screamed
Imperative scream Let′s scream scream

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. old dating websites.

Nên đọc
bbwcupid dating
Back to top button