Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tint

Cách chia động từ tint rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tint ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TINT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tint tinting tinted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tint tint tints tint tint tint
Hiện tại tiếp diễn am tinting are tinting is tinting are tinting are tinting are tinting
Quá khứ đơn tinted tinted tinted tinted tinted tinted
Quá khứ tiếp diễn was tinting were tinting was tinting were tinting were tinting were tinting
Hiện tại hoàn thành have tinted have tinted has tinted have tinted have tinted have tinted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tinting have been tinting has been tinting have been tinting have been tinting have been tinting
Quá khứ hoàn thành had tinted had tinted had tinted had tinted had tinted had tinted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tinting had been tinting had been tinting had been tinting had been tinting had been tinting
Tương Lai will tint will tint will tint will tint will tint will tint
TL Tiếp Diễn will be tinting will be tinting will be tinting will be tinting will be tinting will be tinting
Tương Lai hoàn thành will have tinted will have tinted will have tinted will have tinted will have tinted will have tinted
TL HT Tiếp Diễn will have been tinting will have been tinting will have been tinting will have been tinting will have been tinting will have been tinting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tint would tint would tint would tint would tint would tint
Conditional Perfect would have tinted would have tinted would have tinted would have tinted would have tinted would have tinted
Conditional Present Progressive would be tinting would be tinting would be tinting would be tinting would be tinting would be tinting
Conditional Perfect Progressive would have been tinting would have been tinting would have been tinting would have been tinting would have been tinting would have been tinting
Present Subjunctive tint tint tint tint tint tint
Past Subjunctive tinted tinted tinted tinted tinted tinted
Past Perfect Subjunctive had tinted had tinted had tinted had tinted had tinted had tinted
Imperative tint Let′s tint tint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. craigs list dating.

Nên đọc
Close
Back to top button