Scrub

Cách chia động từ scrub rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ scrub ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SCRUB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to scrub scrubbing scrubbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn scrub scrub scrubs scrub scrub scrub
Hiện tại tiếp diễn am scrubbing are scrubbing is scrubbing are scrubbing are scrubbing are scrubbing
Quá khứ đơn scrubbed scrubbed scrubbed scrubbed scrubbed scrubbed
Quá khứ tiếp diễn was scrubbing were scrubbing was scrubbing were scrubbing were scrubbing were scrubbing
Hiện tại hoàn thành have scrubbed have scrubbed has scrubbed have scrubbed have scrubbed have scrubbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been scrubbing have been scrubbing has been scrubbing have been scrubbing have been scrubbing have been scrubbing
Quá khứ hoàn thành had scrubbed had scrubbed had scrubbed had scrubbed had scrubbed had scrubbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been scrubbing had been scrubbing had been scrubbing had been scrubbing had been scrubbing had been scrubbing
Tương Lai will scrub will scrub will scrub will scrub will scrub will scrub
TL Tiếp Diễn will be scrubbing will be scrubbing will be scrubbing will be scrubbing will be scrubbing will be scrubbing
Tương Lai hoàn thành will have scrubbed will have scrubbed will have scrubbed will have scrubbed will have scrubbed will have scrubbed
TL HT Tiếp Diễn will have been scrubbing will have been scrubbing will have been scrubbing will have been scrubbing will have been scrubbing will have been scrubbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would scrub would scrub would scrub would scrub would scrub would scrub
Conditional Perfect would have scrubbed would have scrubbed would have scrubbed would have scrubbed would have scrubbed would have scrubbed
Conditional Present Progressive would be scrubbing would be scrubbing would be scrubbing would be scrubbing would be scrubbing would be scrubbing
Conditional Perfect Progressive would have been scrubbing would have been scrubbing would have been scrubbing would have been scrubbing would have been scrubbing would have been scrubbing
Present Subjunctive scrub scrub scrub scrub scrub scrub
Past Subjunctive scrubbed scrubbed scrubbed scrubbed scrubbed scrubbed
Past Perfect Subjunctive had scrubbed had scrubbed had scrubbed had scrubbed had scrubbed had scrubbed
Imperative scrub Let′s scrub scrub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. high end matchmaking service.

Back to top button