Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dispose

Cách chia động từ dispose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dispose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISPOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dispose disposing disposed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dispose dispose disposes dispose dispose dispose
Hiện tại tiếp diễn am disposing are disposing is disposing are disposing are disposing are disposing
Quá khứ đơn disposed disposed disposed disposed disposed disposed
Quá khứ tiếp diễn was disposing were disposing was disposing were disposing were disposing were disposing
Hiện tại hoàn thành have disposed have disposed has disposed have disposed have disposed have disposed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disposing have been disposing has been disposing have been disposing have been disposing have been disposing
Quá khứ hoàn thành had disposed had disposed had disposed had disposed had disposed had disposed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disposing had been disposing had been disposing had been disposing had been disposing had been disposing
Tương Lai will dispose will dispose will dispose will dispose will dispose will dispose
TL Tiếp Diễn will be disposing will be disposing will be disposing will be disposing will be disposing will be disposing
Tương Lai hoàn thành will have disposed will have disposed will have disposed will have disposed will have disposed will have disposed
TL HT Tiếp Diễn will have been disposing will have been disposing will have been disposing will have been disposing will have been disposing will have been disposing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dispose would dispose would dispose would dispose would dispose would dispose
Conditional Perfect would have disposed would have disposed would have disposed would have disposed would have disposed would have disposed
Conditional Present Progressive would be disposing would be disposing would be disposing would be disposing would be disposing would be disposing
Conditional Perfect Progressive would have been disposing would have been disposing would have been disposing would have been disposing would have been disposing would have been disposing
Present Subjunctive dispose dispose dispose dispose dispose dispose
Past Subjunctive disposed disposed disposed disposed disposed disposed
Past Perfect Subjunctive had disposed had disposed had disposed had disposed had disposed had disposed
Imperative dispose Let′s dispose dispose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. pandas date.

Nên đọc
Close
Back to top button