Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Brighten

Cách chia động từ brighten rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ brighten ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRIGHTEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to brighten brightening brightened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn brighten brighten brightens brighten brighten brighten
Hiện tại tiếp diễn am brightening are brightening is brightening are brightening are brightening are brightening
Quá khứ đơn brightened brightened brightened brightened brightened brightened
Quá khứ tiếp diễn was brightening were brightening was brightening were brightening were brightening were brightening
Hiện tại hoàn thành have brightened have brightened has brightened have brightened have brightened have brightened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been brightening have been brightening has been brightening have been brightening have been brightening have been brightening
Quá khứ hoàn thành had brightened had brightened had brightened had brightened had brightened had brightened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been brightening had been brightening had been brightening had been brightening had been brightening had been brightening
Tương Lai will brighten will brighten will brighten will brighten will brighten will brighten
TL Tiếp Diễn will be brightening will be brightening will be brightening will be brightening will be brightening will be brightening
Tương Lai hoàn thành will have brightened will have brightened will have brightened will have brightened will have brightened will have brightened
TL HT Tiếp Diễn will have been brightening will have been brightening will have been brightening will have been brightening will have been brightening will have been brightening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would brighten would brighten would brighten would brighten would brighten would brighten
Conditional Perfect would have brightened would have brightened would have brightened would have brightened would have brightened would have brightened
Conditional Present Progressive would be brightening would be brightening would be brightening would be brightening would be brightening would be brightening
Conditional Perfect Progressive would have been brightening would have been brightening would have been brightening would have been brightening would have been brightening would have been brightening
Present Subjunctive brighten brighten brighten brighten brighten brighten
Past Subjunctive brightened brightened brightened brightened brightened brightened
Past Perfect Subjunctive had brightened had brightened had brightened had brightened had brightened had brightened
Imperative brighten Let′s brighten brighten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button