Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shit

Cách chia động từ shit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shit shitting shat
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shit shit shits shit shit shit
Hiện tại tiếp diễn am shitting are shitting is shitting are shitting are shitting are shitting
Quá khứ đơn shat shat shat shat shat shat
Quá khứ tiếp diễn was shitting were shitting was shitting were shitting were shitting were shitting
Hiện tại hoàn thành have shat have shat has shat have shat have shat have shat
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shitting have been shitting has been shitting have been shitting have been shitting have been shitting
Quá khứ hoàn thành had shat had shat had shat had shat had shat had shat
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shitting had been shitting had been shitting had been shitting had been shitting had been shitting
Tương Lai will shit will shit will shit will shit will shit will shit
TL Tiếp Diễn will be shitting will be shitting will be shitting will be shitting will be shitting will be shitting
Tương Lai hoàn thành will have shat will have shat will have shat will have shat will have shat will have shat
TL HT Tiếp Diễn will have been shitting will have been shitting will have been shitting will have been shitting will have been shitting will have been shitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shit would shit would shit would shit would shit would shit
Conditional Perfect would have shat would have shat would have shat would have shat would have shat would have shat
Conditional Present Progressive would be shitting would be shitting would be shitting would be shitting would be shitting would be shitting
Conditional Perfect Progressive would have been shitting would have been shitting would have been shitting would have been shitting would have been shitting would have been shitting
Present Subjunctive shit shit shit shit shit shit
Past Subjunctive shat shat shat shat shat shat
Past Perfect Subjunctive had shat had shat had shat had shat had shat had shat
Imperative shit Let′s shit shit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button