Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shoot

Cách chia động từ shoot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shoot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHOOT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shoot shooting shot
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shoot shoot shoots shoot shoot shoot
Hiện tại tiếp diễn am shooting are shooting is shooting are shooting are shooting are shooting
Quá khứ đơn shot shot shot shot shot shot
Quá khứ tiếp diễn was shooting were shooting was shooting were shooting were shooting were shooting
Hiện tại hoàn thành have shot have shot has shot have shot have shot have shot
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shooting have been shooting has been shooting have been shooting have been shooting have been shooting
Quá khứ hoàn thành had shot had shot had shot had shot had shot had shot
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shooting had been shooting had been shooting had been shooting had been shooting had been shooting
Tương Lai will shoot will shoot will shoot will shoot will shoot will shoot
TL Tiếp Diễn will be shooting will be shooting will be shooting will be shooting will be shooting will be shooting
Tương Lai hoàn thành will have shot will have shot will have shot will have shot will have shot will have shot
TL HT Tiếp Diễn will have been shooting will have been shooting will have been shooting will have been shooting will have been shooting will have been shooting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shoot would shoot would shoot would shoot would shoot would shoot
Conditional Perfect would have shot would have shot would have shot would have shot would have shot would have shot
Conditional Present Progressive would be shooting would be shooting would be shooting would be shooting would be shooting would be shooting
Conditional Perfect Progressive would have been shooting would have been shooting would have been shooting would have been shooting would have been shooting would have been shooting
Present Subjunctive shoot shoot shoot shoot shoot shoot
Past Subjunctive shot shot shot shot shot shot
Past Perfect Subjunctive had shot had shot had shot had shot had shot had shot
Imperative shoot Let′s shoot shoot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button