Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Assert

Cách chia động từ assert rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ assert ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ASSERT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to assert asserting asserted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn assert assert asserts assert assert assert
Hiện tại tiếp diễn am asserting are asserting is asserting are asserting are asserting are asserting
Quá khứ đơn asserted asserted asserted asserted asserted asserted
Quá khứ tiếp diễn was asserting were asserting was asserting were asserting were asserting were asserting
Hiện tại hoàn thành have asserted have asserted has asserted have asserted have asserted have asserted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been asserting have been asserting has been asserting have been asserting have been asserting have been asserting
Quá khứ hoàn thành had asserted had asserted had asserted had asserted had asserted had asserted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been asserting had been asserting had been asserting had been asserting had been asserting had been asserting
Tương Lai will assert will assert will assert will assert will assert will assert
TL Tiếp Diễn will be asserting will be asserting will be asserting will be asserting will be asserting will be asserting
Tương Lai hoàn thành will have asserted will have asserted will have asserted will have asserted will have asserted will have asserted
TL HT Tiếp Diễn will have been asserting will have been asserting will have been asserting will have been asserting will have been asserting will have been asserting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would assert would assert would assert would assert would assert would assert
Conditional Perfect would have asserted would have asserted would have asserted would have asserted would have asserted would have asserted
Conditional Present Progressive would be asserting would be asserting would be asserting would be asserting would be asserting would be asserting
Conditional Perfect Progressive would have been asserting would have been asserting would have been asserting would have been asserting would have been asserting would have been asserting
Present Subjunctive assert assert assert assert assert assert
Past Subjunctive asserted asserted asserted asserted asserted asserted
Past Perfect Subjunctive had asserted had asserted had asserted had asserted had asserted had asserted
Imperative assert Let′s assert assert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button