Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shop

shop

Cách chia động từ shop rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shop ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHOP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shop shopping shopped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shop shop shops shop shop shop
Hiện tại tiếp diễn am shopping are shopping is shopping are shopping are shopping are shopping
Quá khứ đơn shopped shopped shopped shopped shopped shopped
Quá khứ tiếp diễn was shopping were shopping was shopping were shopping were shopping were shopping
Hiện tại hoàn thành have shopped have shopped has shopped have shopped have shopped have shopped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shopping have been shopping has been shopping have been shopping have been shopping have been shopping
Quá khứ hoàn thành had shopped had shopped had shopped had shopped had shopped had shopped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shopping had been shopping had been shopping had been shopping had been shopping had been shopping
Tương Lai will shop will shop will shop will shop will shop will shop
TL Tiếp Diễn will be shopping will be shopping will be shopping will be shopping will be shopping will be shopping
Tương Lai hoàn thành will have shopped will have shopped will have shopped will have shopped will have shopped will have shopped
TL HT Tiếp Diễn will have been shopping will have been shopping will have been shopping will have been shopping will have been shopping will have been shopping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shop would shop would shop would shop would shop would shop
Conditional Perfect would have shopped would have shopped would have shopped would have shopped would have shopped would have shopped
Conditional Present Progressive would be shopping would be shopping would be shopping would be shopping would be shopping would be shopping
Conditional Perfect Progressive would have been shopping would have been shopping would have been shopping would have been shopping would have been shopping would have been shopping
Present Subjunctive shop shop shop shop shop shop
Past Subjunctive shopped shopped shopped shopped shopped shopped
Past Perfect Subjunctive had shopped had shopped had shopped had shopped had shopped had shopped
Imperative shop Let′s shop shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hookups skate.

Nên đọc
Close
Back to top button