Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Shower

Cách chia động từ shower rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shower ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHOWER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shower showering showered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shower shower showers shower shower shower
Hiện tại tiếp diễn am showering are showering is showering are showering are showering are showering
Quá khứ đơn showered showered showered showered showered showered
Quá khứ tiếp diễn was showering were showering was showering were showering were showering were showering
Hiện tại hoàn thành have showered have showered has showered have showered have showered have showered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been showering have been showering has been showering have been showering have been showering have been showering
Quá khứ hoàn thành had showered had showered had showered had showered had showered had showered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been showering had been showering had been showering had been showering had been showering had been showering
Tương Lai will shower will shower will shower will shower will shower will shower
TL Tiếp Diễn will be showering will be showering will be showering will be showering will be showering will be showering
Tương Lai hoàn thành will have showered will have showered will have showered will have showered will have showered will have showered
TL HT Tiếp Diễn will have been showering will have been showering will have been showering will have been showering will have been showering will have been showering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shower would shower would shower would shower would shower would shower
Conditional Perfect would have showered would have showered would have showered would have showered would have showered would have showered
Conditional Present Progressive would be showering would be showering would be showering would be showering would be showering would be showering
Conditional Perfect Progressive would have been showering would have been showering would have been showering would have been showering would have been showering would have been showering
Present Subjunctive shower shower shower shower shower shower
Past Subjunctive showered showered showered showered showered showered
Past Perfect Subjunctive had showered had showered had showered had showered had showered had showered
Imperative shower Let′s shower shower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. sissy hookup.

Nên đọc
Close
Back to top button