Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Interest

Cách chia động từ interest rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ interest ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INTEREST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to interest interesting interested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn interest interest interests interest interest interest
Hiện tại tiếp diễn am interesting are interesting is interesting are interesting are interesting are interesting
Quá khứ đơn interested interested interested interested interested interested
Quá khứ tiếp diễn was interesting were interesting was interesting were interesting were interesting were interesting
Hiện tại hoàn thành have interested have interested has interested have interested have interested have interested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been interesting have been interesting has been interesting have been interesting have been interesting have been interesting
Quá khứ hoàn thành had interested had interested had interested had interested had interested had interested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been interesting had been interesting had been interesting had been interesting had been interesting had been interesting
Tương Lai will interest will interest will interest will interest will interest will interest
TL Tiếp Diễn will be interesting will be interesting will be interesting will be interesting will be interesting will be interesting
Tương Lai hoàn thành will have interested will have interested will have interested will have interested will have interested will have interested
TL HT Tiếp Diễn will have been interesting will have been interesting will have been interesting will have been interesting will have been interesting will have been interesting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would interest would interest would interest would interest would interest would interest
Conditional Perfect would have interested would have interested would have interested would have interested would have interested would have interested
Conditional Present Progressive would be interesting would be interesting would be interesting would be interesting would be interesting would be interesting
Conditional Perfect Progressive would have been interesting would have been interesting would have been interesting would have been interesting would have been interesting would have been interesting
Present Subjunctive interest interest interest interest interest interest
Past Subjunctive interested interested interested interested interested interested
Past Perfect Subjunctive had interested had interested had interested had interested had interested had interested
Imperative interest Let′s interest interest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button