Rid

Cách chia động từ rid rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rid ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RID

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rid riding ridded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rid rid rids rid rid rid
Hiện tại tiếp diễn am riding are riding is riding are riding are riding are riding
Quá khứ đơn ridded ridded ridded ridded ridded ridded
Quá khứ tiếp diễn was riding were riding was riding were riding were riding were riding
Hiện tại hoàn thành have ridded have ridded has ridded have ridded have ridded have ridded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been riding have been riding has been riding have been riding have been riding have been riding
Quá khứ hoàn thành had ridded had ridded had ridded had ridded had ridded had ridded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been riding had been riding had been riding had been riding had been riding had been riding
Tương Lai will rid will rid will rid will rid will rid will rid
TL Tiếp Diễn will be riding will be riding will be riding will be riding will be riding will be riding
Tương Lai hoàn thành will have ridded will have ridded will have ridded will have ridded will have ridded will have ridded
TL HT Tiếp Diễn will have been riding will have been riding will have been riding will have been riding will have been riding will have been riding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rid would rid would rid would rid would rid would rid
Conditional Perfect would have ridded would have ridded would have ridded would have ridded would have ridded would have ridded
Conditional Present Progressive would be riding would be riding would be riding would be riding would be riding would be riding
Conditional Perfect Progressive would have been riding would have been riding would have been riding would have been riding would have been riding would have been riding
Present Subjunctive rid rid rid rid rid rid
Past Subjunctive ridded ridded ridded ridded ridded ridded
Past Perfect Subjunctive had ridded had ridded had ridded had ridded had ridded had ridded
Imperative rid Let′s rid rid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. metairie singles.

Nên đọc
Close
Back to top button