Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Slip

Cách chia động từ slip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ slip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to slip slipping slipped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn slip slip slips slip slip slip
Hiện tại tiếp diễn am slipping are slipping is slipping are slipping are slipping are slipping
Quá khứ đơn slipped slipped slipped slipped slipped slipped
Quá khứ tiếp diễn was slipping were slipping was slipping were slipping were slipping were slipping
Hiện tại hoàn thành have slipped have slipped has slipped have slipped have slipped have slipped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been slipping have been slipping has been slipping have been slipping have been slipping have been slipping
Quá khứ hoàn thành had slipped had slipped had slipped had slipped had slipped had slipped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been slipping had been slipping had been slipping had been slipping had been slipping had been slipping
Tương Lai will slip will slip will slip will slip will slip will slip
TL Tiếp Diễn will be slipping will be slipping will be slipping will be slipping will be slipping will be slipping
Tương Lai hoàn thành will have slipped will have slipped will have slipped will have slipped will have slipped will have slipped
TL HT Tiếp Diễn will have been slipping will have been slipping will have been slipping will have been slipping will have been slipping will have been slipping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would slip would slip would slip would slip would slip would slip
Conditional Perfect would have slipped would have slipped would have slipped would have slipped would have slipped would have slipped
Conditional Present Progressive would be slipping would be slipping would be slipping would be slipping would be slipping would be slipping
Conditional Perfect Progressive would have been slipping would have been slipping would have been slipping would have been slipping would have been slipping would have been slipping
Present Subjunctive slip slip slip slip slip slip
Past Subjunctive slipped slipped slipped slipped slipped slipped
Past Perfect Subjunctive had slipped had slipped had slipped had slipped had slipped had slipped
Imperative slip Let′s slip slip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button