Squeeze

Cách chia động từ squeeze rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ squeeze ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SQUEEZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to squeeze squeezing squeezed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn squeeze squeeze squeezes squeeze squeeze squeeze
Hiện tại tiếp diễn am squeezing are squeezing is squeezing are squeezing are squeezing are squeezing
Quá khứ đơn squeezed squeezed squeezed squeezed squeezed squeezed
Quá khứ tiếp diễn was squeezing were squeezing was squeezing were squeezing were squeezing were squeezing
Hiện tại hoàn thành have squeezed have squeezed has squeezed have squeezed have squeezed have squeezed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been squeezing have been squeezing has been squeezing have been squeezing have been squeezing have been squeezing
Quá khứ hoàn thành had squeezed had squeezed had squeezed had squeezed had squeezed had squeezed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been squeezing had been squeezing had been squeezing had been squeezing had been squeezing had been squeezing
Tương Lai will squeeze will squeeze will squeeze will squeeze will squeeze will squeeze
TL Tiếp Diễn will be squeezing will be squeezing will be squeezing will be squeezing will be squeezing will be squeezing
Tương Lai hoàn thành will have squeezed will have squeezed will have squeezed will have squeezed will have squeezed will have squeezed
TL HT Tiếp Diễn will have been squeezing will have been squeezing will have been squeezing will have been squeezing will have been squeezing will have been squeezing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would squeeze would squeeze would squeeze would squeeze would squeeze would squeeze
Conditional Perfect would have squeezed would have squeezed would have squeezed would have squeezed would have squeezed would have squeezed
Conditional Present Progressive would be squeezing would be squeezing would be squeezing would be squeezing would be squeezing would be squeezing
Conditional Perfect Progressive would have been squeezing would have been squeezing would have been squeezing would have been squeezing would have been squeezing would have been squeezing
Present Subjunctive squeeze squeeze squeeze squeeze squeeze squeeze
Past Subjunctive squeezed squeezed squeezed squeezed squeezed squeezed
Past Perfect Subjunctive had squeezed had squeezed had squeezed had squeezed had squeezed had squeezed
Imperative squeeze Let′s squeeze squeeze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. mature dating website australia.

Back to top button