Spill

Cách chia động từ spill rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spill ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPILL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spill spilling spilt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spill spill spills spill spill spill
Hiện tại tiếp diễn am spilling are spilling is spilling are spilling are spilling are spilling
Quá khứ đơn spilt spilt spilt spilt spilt spilt
Quá khứ tiếp diễn was spilling were spilling was spilling were spilling were spilling were spilling
Hiện tại hoàn thành have spilt have spilt has spilt have spilt have spilt have spilt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spilling have been spilling has been spilling have been spilling have been spilling have been spilling
Quá khứ hoàn thành had spilt had spilt had spilt had spilt had spilt had spilt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spilling had been spilling had been spilling had been spilling had been spilling had been spilling
Tương Lai will spill will spill will spill will spill will spill will spill
TL Tiếp Diễn will be spilling will be spilling will be spilling will be spilling will be spilling will be spilling
Tương Lai hoàn thành will have spilt will have spilt will have spilt will have spilt will have spilt will have spilt
TL HT Tiếp Diễn will have been spilling will have been spilling will have been spilling will have been spilling will have been spilling will have been spilling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spill would spill would spill would spill would spill would spill
Conditional Perfect would have spilt would have spilt would have spilt would have spilt would have spilt would have spilt
Conditional Present Progressive would be spilling would be spilling would be spilling would be spilling would be spilling would be spilling
Conditional Perfect Progressive would have been spilling would have been spilling would have been spilling would have been spilling would have been spilling would have been spilling
Present Subjunctive spill spill spill spill spill spill
Past Subjunctive spilt spilt spilt spilt spilt spilt
Past Perfect Subjunctive had spilt had spilt had spilt had spilt had spilt had spilt
Imperative spill Let′s spill spill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button