Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Squat

Cách chia động từ squat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ squat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SQUAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to squat squatting squatted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn squat squat squats squat squat squat
Hiện tại tiếp diễn am squatting are squatting is squatting are squatting are squatting are squatting
Quá khứ đơn squatted squatted squatted squatted squatted squatted
Quá khứ tiếp diễn was squatting were squatting was squatting were squatting were squatting were squatting
Hiện tại hoàn thành have squatted have squatted has squatted have squatted have squatted have squatted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been squatting have been squatting has been squatting have been squatting have been squatting have been squatting
Quá khứ hoàn thành had squatted had squatted had squatted had squatted had squatted had squatted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been squatting had been squatting had been squatting had been squatting had been squatting had been squatting
Tương Lai will squat will squat will squat will squat will squat will squat
TL Tiếp Diễn will be squatting will be squatting will be squatting will be squatting will be squatting will be squatting
Tương Lai hoàn thành will have squatted will have squatted will have squatted will have squatted will have squatted will have squatted
TL HT Tiếp Diễn will have been squatting will have been squatting will have been squatting will have been squatting will have been squatting will have been squatting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would squat would squat would squat would squat would squat would squat
Conditional Perfect would have squatted would have squatted would have squatted would have squatted would have squatted would have squatted
Conditional Present Progressive would be squatting would be squatting would be squatting would be squatting would be squatting would be squatting
Conditional Perfect Progressive would have been squatting would have been squatting would have been squatting would have been squatting would have been squatting would have been squatting
Present Subjunctive squat squat squat squat squat squat
Past Subjunctive squatted squatted squatted squatted squatted squatted
Past Perfect Subjunctive had squatted had squatted had squatted had squatted had squatted had squatted
Imperative squat Let′s squat squat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button