Paralyze

Cách chia động từ paralyze rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ paralyze ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PARALYZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to paralyze paralyzing paralyzed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn paralyze paralyze paralyzes paralyze paralyze paralyze
Hiện tại tiếp diễn am paralyzing are paralyzing is paralyzing are paralyzing are paralyzing are paralyzing
Quá khứ đơn paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed
Quá khứ tiếp diễn was paralyzing were paralyzing was paralyzing were paralyzing were paralyzing were paralyzing
Hiện tại hoàn thành have paralyzed have paralyzed has paralyzed have paralyzed have paralyzed have paralyzed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been paralyzing have been paralyzing has been paralyzing have been paralyzing have been paralyzing have been paralyzing
Quá khứ hoàn thành had paralyzed had paralyzed had paralyzed had paralyzed had paralyzed had paralyzed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been paralyzing had been paralyzing had been paralyzing had been paralyzing had been paralyzing had been paralyzing
Tương Lai will paralyze will paralyze will paralyze will paralyze will paralyze will paralyze
TL Tiếp Diễn will be paralyzing will be paralyzing will be paralyzing will be paralyzing will be paralyzing will be paralyzing
Tương Lai hoàn thành will have paralyzed will have paralyzed will have paralyzed will have paralyzed will have paralyzed will have paralyzed
TL HT Tiếp Diễn will have been paralyzing will have been paralyzing will have been paralyzing will have been paralyzing will have been paralyzing will have been paralyzing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would paralyze would paralyze would paralyze would paralyze would paralyze would paralyze
Conditional Perfect would have paralyzed would have paralyzed would have paralyzed would have paralyzed would have paralyzed would have paralyzed
Conditional Present Progressive would be paralyzing would be paralyzing would be paralyzing would be paralyzing would be paralyzing would be paralyzing
Conditional Perfect Progressive would have been paralyzing would have been paralyzing would have been paralyzing would have been paralyzing would have been paralyzing would have been paralyzing
Present Subjunctive paralyze paralyze paralyze paralyze paralyze paralyze
Past Subjunctive paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed
Past Perfect Subjunctive had paralyzed had paralyzed had paralyzed had paralyzed had paralyzed had paralyzed
Imperative paralyze Let′s paralyze paralyze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button