Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Stop

Cách chia động từ stop rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stop ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STOP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stop stopping stopped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stop stop stops stop stop stop
Hiện tại tiếp diễn am stopping are stopping is stopping are stopping are stopping are stopping
Quá khứ đơn stopped stopped stopped stopped stopped stopped
Quá khứ tiếp diễn was stopping were stopping was stopping were stopping were stopping were stopping
Hiện tại hoàn thành have stopped have stopped has stopped have stopped have stopped have stopped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stopping have been stopping has been stopping have been stopping have been stopping have been stopping
Quá khứ hoàn thành had stopped had stopped had stopped had stopped had stopped had stopped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stopping had been stopping had been stopping had been stopping had been stopping had been stopping
Tương Lai will stop will stop will stop will stop will stop will stop
TL Tiếp Diễn will be stopping will be stopping will be stopping will be stopping will be stopping will be stopping
Tương Lai hoàn thành will have stopped will have stopped will have stopped will have stopped will have stopped will have stopped
TL HT Tiếp Diễn will have been stopping will have been stopping will have been stopping will have been stopping will have been stopping will have been stopping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stop would stop would stop would stop would stop would stop
Conditional Perfect would have stopped would have stopped would have stopped would have stopped would have stopped would have stopped
Conditional Present Progressive would be stopping would be stopping would be stopping would be stopping would be stopping would be stopping
Conditional Perfect Progressive would have been stopping would have been stopping would have been stopping would have been stopping would have been stopping would have been stopping
Present Subjunctive stop stop stop stop stop stop
Past Subjunctive stopped stopped stopped stopped stopped stopped
Past Perfect Subjunctive had stopped had stopped had stopped had stopped had stopped had stopped
Imperative stop Let′s stop stop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button