Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Number

Cách chia động từ Number rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ Number ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: Number

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to Number Numbering Numbered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn Number Number Numbers Number Number Number
Hiện tại tiếp diễn am Numbering are Numbering is Numbering are Numbering are Numbering are Numbering
Quá khứ đơn Numbered Numbered Numbered Numbered Numbered Numbered
Quá khứ tiếp diễn was Numbering were Numbering was Numbering were Numbering were Numbering were Numbering
Hiện tại hoàn thành have Numbered have Numbered has Numbered have Numbered have Numbered have Numbered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been Numbering have been Numbering has been Numbering have been Numbering have been Numbering have been Numbering
Quá khứ hoàn thành had Numbered had Numbered had Numbered had Numbered had Numbered had Numbered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been Numbering had been Numbering had been Numbering had been Numbering had been Numbering had been Numbering
Tương Lai will Number will Number will Number will Number will Number will Number
TL Tiếp Diễn will be Numbering will be Numbering will be Numbering will be Numbering will be Numbering will be Numbering
Tương Lai hoàn thành will have Numbered will have Numbered will have Numbered will have Numbered will have Numbered will have Numbered
TL HT Tiếp Diễn will have been Numbering will have been Numbering will have been Numbering will have been Numbering will have been Numbering will have been Numbering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would Number would Number would Number would Number would Number would Number
Conditional Perfect would have Numbered would have Numbered would have Numbered would have Numbered would have Numbered would have Numbered
Conditional Present Progressive would be Numbering would be Numbering would be Numbering would be Numbering would be Numbering would be Numbering
Conditional Perfect Progressive would have been Numbering would have been Numbering would have been Numbering would have been Numbering would have been Numbering would have been Numbering
Present Subjunctive Number Number Number Number Number Number
Past Subjunctive Numbered Numbered Numbered Numbered Numbered Numbered
Past Perfect Subjunctive had Numbered had Numbered had Numbered had Numbered had Numbered had Numbered
Imperative Number Let′s Number Number

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who is lil nas x dating.

Nên đọc
Close
Back to top button