Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Stress

Cách chia động từ stress rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ stress ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STRESS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to stress stressing stressed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn stress stress stresses stress stress stress
Hiện tại tiếp diễn am stressing are stressing is stressing are stressing are stressing are stressing
Quá khứ đơn stressed stressed stressed stressed stressed stressed
Quá khứ tiếp diễn was stressing were stressing was stressing were stressing were stressing were stressing
Hiện tại hoàn thành have stressed have stressed has stressed have stressed have stressed have stressed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stressing have been stressing has been stressing have been stressing have been stressing have been stressing
Quá khứ hoàn thành had stressed had stressed had stressed had stressed had stressed had stressed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stressing had been stressing had been stressing had been stressing had been stressing had been stressing
Tương Lai will stress will stress will stress will stress will stress will stress
TL Tiếp Diễn will be stressing will be stressing will be stressing will be stressing will be stressing will be stressing
Tương Lai hoàn thành will have stressed will have stressed will have stressed will have stressed will have stressed will have stressed
TL HT Tiếp Diễn will have been stressing will have been stressing will have been stressing will have been stressing will have been stressing will have been stressing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would stress would stress would stress would stress would stress would stress
Conditional Perfect would have stressed would have stressed would have stressed would have stressed would have stressed would have stressed
Conditional Present Progressive would be stressing would be stressing would be stressing would be stressing would be stressing would be stressing
Conditional Perfect Progressive would have been stressing would have been stressing would have been stressing would have been stressing would have been stressing would have been stressing
Present Subjunctive stress stress stress stress stress stress
Past Subjunctive stressed stressed stressed stressed stressed stressed
Past Perfect Subjunctive had stressed had stressed had stressed had stressed had stressed had stressed
Imperative stress Let′s stress stress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button