Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dismount

Cách chia động từ dismount rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dismount ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISMOUNT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dismount dismounting dismounted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dismount dismount dismounts dismount dismount dismount
Hiện tại tiếp diễn am dismounting are dismounting is dismounting are dismounting are dismounting are dismounting
Quá khứ đơn dismounted dismounted dismounted dismounted dismounted dismounted
Quá khứ tiếp diễn was dismounting were dismounting was dismounting were dismounting were dismounting were dismounting
Hiện tại hoàn thành have dismounted have dismounted has dismounted have dismounted have dismounted have dismounted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dismounting have been dismounting has been dismounting have been dismounting have been dismounting have been dismounting
Quá khứ hoàn thành had dismounted had dismounted had dismounted had dismounted had dismounted had dismounted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dismounting had been dismounting had been dismounting had been dismounting had been dismounting had been dismounting
Tương Lai will dismount will dismount will dismount will dismount will dismount will dismount
TL Tiếp Diễn will be dismounting will be dismounting will be dismounting will be dismounting will be dismounting will be dismounting
Tương Lai hoàn thành will have dismounted will have dismounted will have dismounted will have dismounted will have dismounted will have dismounted
TL HT Tiếp Diễn will have been dismounting will have been dismounting will have been dismounting will have been dismounting will have been dismounting will have been dismounting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dismount would dismount would dismount would dismount would dismount would dismount
Conditional Perfect would have dismounted would have dismounted would have dismounted would have dismounted would have dismounted would have dismounted
Conditional Present Progressive would be dismounting would be dismounting would be dismounting would be dismounting would be dismounting would be dismounting
Conditional Perfect Progressive would have been dismounting would have been dismounting would have been dismounting would have been dismounting would have been dismounting would have been dismounting
Present Subjunctive dismount dismount dismount dismount dismount dismount
Past Subjunctive dismounted dismounted dismounted dismounted dismounted dismounted
Past Perfect Subjunctive had dismounted had dismounted had dismounted had dismounted had dismounted had dismounted
Imperative dismount Let′s dismount dismount

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button