Surprise

Cách chia động từ surprise rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ surprise ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SURPRISE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to surprise surprising surprised
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn surprise surprise surprises surprise surprise surprise
Hiện tại tiếp diễn am surprising are surprising is surprising are surprising are surprising are surprising
Quá khứ đơn surprised surprised surprised surprised surprised surprised
Quá khứ tiếp diễn was surprising were surprising was surprising were surprising were surprising were surprising
Hiện tại hoàn thành have surprised have surprised has surprised have surprised have surprised have surprised
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been surprising have been surprising has been surprising have been surprising have been surprising have been surprising
Quá khứ hoàn thành had surprised had surprised had surprised had surprised had surprised had surprised
QK hoàn thành Tiếp diễn had been surprising had been surprising had been surprising had been surprising had been surprising had been surprising
Tương Lai will surprise will surprise will surprise will surprise will surprise will surprise
TL Tiếp Diễn will be surprising will be surprising will be surprising will be surprising will be surprising will be surprising
Tương Lai hoàn thành will have surprised will have surprised will have surprised will have surprised will have surprised will have surprised
TL HT Tiếp Diễn will have been surprising will have been surprising will have been surprising will have been surprising will have been surprising will have been surprising
Điều Kiện Cách Hiện Tại would surprise would surprise would surprise would surprise would surprise would surprise
Conditional Perfect would have surprised would have surprised would have surprised would have surprised would have surprised would have surprised
Conditional Present Progressive would be surprising would be surprising would be surprising would be surprising would be surprising would be surprising
Conditional Perfect Progressive would have been surprising would have been surprising would have been surprising would have been surprising would have been surprising would have been surprising
Present Subjunctive surprise surprise surprise surprise surprise surprise
Past Subjunctive surprised surprised surprised surprised surprised surprised
Past Perfect Subjunctive had surprised had surprised had surprised had surprised had surprised had surprised
Imperative surprise Let′s surprise surprise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. salt dating app cost.

Nên đọc
sexual hookup sites
Back to top button