Swallow

Cách chia động từ swallow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ swallow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWALLOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to swallow swallowing swallowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn swallow swallow swallows swallow swallow swallow
Hiện tại tiếp diễn am swallowing are swallowing is swallowing are swallowing are swallowing are swallowing
Quá khứ đơn swallowed swallowed swallowed swallowed swallowed swallowed
Quá khứ tiếp diễn was swallowing were swallowing was swallowing were swallowing were swallowing were swallowing
Hiện tại hoàn thành have swallowed have swallowed has swallowed have swallowed have swallowed have swallowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been swallowing have been swallowing has been swallowing have been swallowing have been swallowing have been swallowing
Quá khứ hoàn thành had swallowed had swallowed had swallowed had swallowed had swallowed had swallowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been swallowing had been swallowing had been swallowing had been swallowing had been swallowing had been swallowing
Tương Lai will swallow will swallow will swallow will swallow will swallow will swallow
TL Tiếp Diễn will be swallowing will be swallowing will be swallowing will be swallowing will be swallowing will be swallowing
Tương Lai hoàn thành will have swallowed will have swallowed will have swallowed will have swallowed will have swallowed will have swallowed
TL HT Tiếp Diễn will have been swallowing will have been swallowing will have been swallowing will have been swallowing will have been swallowing will have been swallowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would swallow would swallow would swallow would swallow would swallow would swallow
Conditional Perfect would have swallowed would have swallowed would have swallowed would have swallowed would have swallowed would have swallowed
Conditional Present Progressive would be swallowing would be swallowing would be swallowing would be swallowing would be swallowing would be swallowing
Conditional Perfect Progressive would have been swallowing would have been swallowing would have been swallowing would have been swallowing would have been swallowing would have been swallowing
Present Subjunctive swallow swallow swallow swallow swallow swallow
Past Subjunctive swallowed swallowed swallowed swallowed swallowed swallowed
Past Perfect Subjunctive had swallowed had swallowed had swallowed had swallowed had swallowed had swallowed
Imperative swallow Let′s swallow swallow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button