Shuffle

Cách chia động từ shuffle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shuffle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHUFFLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shuffle shuffling shuffled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shuffle shuffle shuffles shuffle shuffle shuffle
Hiện tại tiếp diễn am shuffling are shuffling is shuffling are shuffling are shuffling are shuffling
Quá khứ đơn shuffled shuffled shuffled shuffled shuffled shuffled
Quá khứ tiếp diễn was shuffling were shuffling was shuffling were shuffling were shuffling were shuffling
Hiện tại hoàn thành have shuffled have shuffled has shuffled have shuffled have shuffled have shuffled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been shuffling have been shuffling has been shuffling have been shuffling have been shuffling have been shuffling
Quá khứ hoàn thành had shuffled had shuffled had shuffled had shuffled had shuffled had shuffled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been shuffling had been shuffling had been shuffling had been shuffling had been shuffling had been shuffling
Tương Lai will shuffle will shuffle will shuffle will shuffle will shuffle will shuffle
TL Tiếp Diễn will be shuffling will be shuffling will be shuffling will be shuffling will be shuffling will be shuffling
Tương Lai hoàn thành will have shuffled will have shuffled will have shuffled will have shuffled will have shuffled will have shuffled
TL HT Tiếp Diễn will have been shuffling will have been shuffling will have been shuffling will have been shuffling will have been shuffling will have been shuffling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shuffle would shuffle would shuffle would shuffle would shuffle would shuffle
Conditional Perfect would have shuffled would have shuffled would have shuffled would have shuffled would have shuffled would have shuffled
Conditional Present Progressive would be shuffling would be shuffling would be shuffling would be shuffling would be shuffling would be shuffling
Conditional Perfect Progressive would have been shuffling would have been shuffling would have been shuffling would have been shuffling would have been shuffling would have been shuffling
Present Subjunctive shuffle shuffle shuffle shuffle shuffle shuffle
Past Subjunctive shuffled shuffled shuffled shuffled shuffled shuffled
Past Perfect Subjunctive had shuffled had shuffled had shuffled had shuffled had shuffled had shuffled
Imperative shuffle Let′s shuffle shuffle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button